Världens bästa

miljöbolag.

CB Save Earth Fund investerar i kvalitativa tillväxtbolag som löser globala miljöproblem genom innovation och ny teknik. Dessa företag leder vägen för grönare energi, hanterar akuta vattenproblem som rent vatten och arbetar långsiktigt för att förbättra miljön. 

Den tekniska utveckling vi ser inom miljösektorn kan jämföras med teknikskiften i andra branscher, skiften som ofta visat sig ske snabbare än man någonsin kunnat ana på förhand.

Vi är en global miljöfond som investerar  i tre megatrender som har stark medvind. Miljöteknik, vattenhantering och förnybar energi. En gemensam nämnare är effektivisering där vi investerar i bolag verksamma inom energi- och vatteneffektivisering.

Idag är vi en av de ledande miljöfonderna i Norden sett till vår långa historik och antal fondägare via Avanza och Nordnet. Vi är övertygade om att bolag som löser globala miljöproblem genom ny teknik har en stor konkurrensfördel.

CB Save Earth Fund hör till en av första fonderna att bli Svanenmärkta, tack vare ett omfattande hållbarhetsarbete.

Strategi och placeringsinriktning

 

CB Save Earth Fund är en aktivt förvaltad global miljöfond som investerar i lönsamma bolag som gynnas av strukturella tillväxt- och megatrender inom förnybar energi, vatten och miljöteknik. Vattensektorn och miljöteknik är fondens största investeringsområden och bas i porföljen, förnybar energi är ett komplement.

CB Save Earth Fund investerar i aktier och den geografiska exponeringen är i huvudsak Europa och Nordamerika.

Fokus är på tillväxtbolag med en beprövad affärsmodell och en ledning som historiskt levererat mervärde. Våra bolag är marknadsledande med starka produkter och solida balansräkningar. Bolagen bör ha en stabil och strukturell vinsttillväxt oavsett konjunktur.

Våra investeringsbeslut är långsiktiga, de tar hänsyn till ett etiskt och hållbart ramverk, samt FN:s principer för ansvarsfulla investeringar, UN PRI. Vi tycker om att äga bolagen länge och växa med dem.

Vi vågar avvika från index och har en koncentrerad portfölj med normalt 30-40 bolag som vi har stor tilltro till. Vårt mål är att överavkasta mot vårt jämförelseindex MSCI World Net index, över en rullande 12-månadersperiod med lägre risk än index. Detta skapar förutsättningar för hög och konkurrenskraftig riskjusterad avkastning.

Investera i fonden här

Futur Pension
Futur Pension

Våra investeringsområden

Vattenhantering

Vatten är världens viktigaste naturresurs och det finns inga substitut. Globala problem inkluderar vattenföroreningar, vattenbrist och en vattenefterfrågan som väntas överstiga tillgången med 40 procent år 2030.

Vi investerar i bolag inom rening, distribution, effektivisering, avloppshantering och infrastruktur.

Miljöteknik

Tillverkning och konsumtion får effekter på miljön och genom ny teknik kan man minska den negativa påverkan. Miljöteknik förbättrar och renar miljön.

I vår portfölj ingår bolag inom energilagring, energiinfrastruktur, energieffektivisering, material, återvinning och avfallshantering.

Förnybar energi

Energisektorn genomgår just nu ett paradigmskifte där nya energikällor håller på att ta över den ledande rollen från ändliga naturresurser.

Exempel på investeringsområden är vindkraft, solenergi, vattenkraft, bioenergi och geotermisk energi.

Våra investeringsområden

Vattenhantering

Vatten är världens viktigaste naturresurs och det finns inga substitut. Globala problem inkluderar vattenföroreningar, vattenbrist och en vattenefterfrågan som väntas överstiga tillgången med 40 procent år 2030.

Vi investerar i bolag inom rening, distribution, effektivisering, avloppshantering och infrastruktur.

Miljöteknik

Tillverkning och konsumtion får effekter på miljön och genom ny teknik kan man minska den negativa påverkan. Miljöteknik förbättrar och renar miljön.

I vår portfölj ingår bolag inom energilagring, energiinfrastruktur, energieffektivisering, material, återvinning och avfallshantering.

Förnybar energi

Energisektorn genomgår just nu ett paradigmskifte där nya energikällor håller på att ta över den ledande rollen från ändliga naturresurser.

Exempel på investeringsområden är vindkraft, solenergi, vattenkraft, bioenergi och geotermisk energi.

Miljö & Etiskt fokus

Fondernas investeringar omfattas av ett etiskt och hållbart ramverk. För oss är det viktigt att vi levererar en konkurrenskraftig avkastning inom ramen för miljö, socialt ansvar och hållbarhet. Vi anser att etik och hållbarhet är av yttersta vikt för ett företags möjlighet att skapa och upprätthålla en stabil långsiktig avkastning.

Vår investeringsstrategi riktas mot kvalitativa tillväxtföretag med hållbara affärsmodeller och stabil vinsttillväxt. Båda våra fonder har erhållit det näst högsta ESG-betyget från MSCI samt högsta respektive näst högsta från Morningstar.

Vi skrev under FNs principer för hållbara investeringar i februari 2011.

CB Save Earth Fund arbetar mot FN:s 17 hållbarnetsmål.

Vi är medlemmar i SWESIF, Sveriges forum för hållbara investeringar. 

Så här arbetar vi

Vår passion för miljö och etiska investeringar genomsyrar varje beslut vi tar. Vi har arbetat enligt en etisk ram i över 25 år och med miljöinvesteringar i över 15 år. Detta har gjort oss till pionjärer inom miljö och etiska investeringar. Vi investerar långsiktigt i kvalitativa tillväxtföretag som har hållbara affärsmodeller och stabil vinsttillväxt.

Aktivt

Vi är självständiga, går vår egen väg och fattar alltid egna aktiva investeringsbeslut som är oberoende av index.

Etiskt

Vi investerar i kvalitetsbolag, enligt etiska riktlinjer och ramverk för hållbara investeringar från UN PRI och SWESIF.

Långsiktigt

Vi investerar långsiktigt i bolag som har framtidspotential. Levererar bolagen vi investerat i enligt plan – då stannar de i vår portfölj.

”Väldigt många sparare vill verkligen göra skillnad med sina pengar”

”There’s a host of new ethical and sustainable investment options”

”En favoritfond för en hållbar miljö”

”Save Earth Fund har gått bättre än konkurenterna”

Låt experterna sköta jobbet åt dig

Vi är ett dedikerat team med mer än 10 års erfarenhet av att tillsammans förvalta fonderna CB Save Earth Fund och CB European Quality Fund. Vi är ett litet förvaltningsteam med korta beslutsvägar och alla beslut tas gemensamt.

CB Fonder är ett familje- och partnerägt värdepappersbolag som har över två decenniers erfarenhet inom etiska investeringar och i över 15 års erfarenhet inom miljöinvesteringar. Förvaltarna är delägare i bolaget och investerade i fonderna - vi har fulla incitament att göra ett bra jobb och sitter i samma båt som dig som investerare.

 

Carl Bernadotte

Huvudägare & Förvaltare

Marcus Grimfors

Partner & Förvaltare

Alexander Jansson

VD, Partner & Förvaltare

Fondfakta

Fondnamn
CB Save Earth Fund

Startdatum
9 juni 2008

Fondtyp
Aktiefond

Strategi
Lång aktier globalt inom områdena:
– förnybar energi
– vattenhantering
– miljöteknik

Innehav
Normalt 30-40 aktier

Placeringsregler
Enskilt aktieinnehav – max 10% av AUM summa aktieinnehav > 5% AUM – max 40% av AUM

Målsättning
Överträffa MSCI World Net – rullande 12 månader. Lägre standardavvikelse än MSCI World Net

Fondbolag
FundRock Management Company S.A., Luxemburg

Förvaringsinstitut
Skandinaviska Enskilda Banken S.A., Luxemburg

Fondens säte
Luxemburg

Fondvaluta
EUR

Handel i fonderna
Dagligen

UCITS-klassificering
Ja

Andelsklasser
RC
RC-SEK
IC
ID*

*ID är en utdelande klass som ger utdelning om 3 % två gånger per år.

     Avgifter

Andelsklass RC/RC-SEKIC/ID
Förvaltningsavgift:1%0,5%
Prestationsbaserad avgift:Nej20% på avkastning > MSCI World
Inträdesavgift:NejNej
Utträdesavgift:NejNej/1%
High-water mark:N/AJa, evigt kollektivt och relativt
Minsta investeringsbelopp:Nej0,5 MEUR

       

     Fondkoder

ISINRC: LU0354788688
RC-SEK: LU1760112463
IC: LU0354788506
ID: LU1053083884
BloombergRC: CBSVERC LX
RC-SEK: CBSERCS LX
IC: CBSICAE LX
ID: CBIDLUX LX
Pensionsmyndigheten:976506
LEI:529900CM3ES7TC9YOL54