Pionjärer inom miljö

och etiska investeringar.

Miljö och etik har hög prioritet i investeringsprocessen för CB Fonder. I över 25 år har vi arbetat med investeringar inom ett etiskt ramverk och fokuserat på miljöinvesteringar i över 15 år. Den långa erfarenheten har gjort oss till pionjärer inom miljö och etiska investeringar. Vår investeringsstrategi är inriktad på kvalitativa tillväxtföretag med hållbara affärsmodeller och stabil vinsttillväxt.

CB Fonder investerar inte i företag där mer än 5 % av företagets rapporterade omsättning kommer ifrån produktion av tobak och alkohol, vapentillverkning, betting och pornografi. Vidare investerar vi inte i företag som bryter mot internationella konventioner enligt FN:s Global Compact och riktlinjerna för miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och icke-konventionella vapen som fastställts av OECD. Till exempel investerar vi inte i företag verksamma inom kärnvapen, landminor eller klustervapen. Om ett företag bryter mot någon av ovanstående riktlinjer och ingen förebyggande åtgärd vidtas från företagets sida exkluderar vi företaget. Se vår exkluderingslista samt vår hållbarhetspolicy.

Både CB Save Earth Fund och CB European Quality Fund är kopplade till SWESIF Hållbarhetsprofilen och utesluter alla kontroversiella produkter och tjänster som nämns av SWESIF. Med hjälp av MSCI ESG Research sker kontinuerlig screening av båda fonderna för att upptäcka överträdelser av ESG-frågor. CB Save Earth Fund och CB European Quality Fund har erhållit det näst högsta ESG-betyget från MSCI samt högsta respektive näst högsta från Morningstar.

Hållbar investering som mål

Både CB European Quality Fund och CB Save Earth Fund är artikel 9-fonder. En artikel 9-fond är en specifik kategori av hållbarhetsfonder enligt EU:s SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation). Artikel 9-fonder är de mest ambitiösa när det gäller hållbarhetskriterier. Dessa fonder har en tydlig hållbarhetsinriktning och syftar till att göra en positiv inverkan på miljön och/eller samhället.

För att klassificeras som en artikel 9-fond måste fonden uppfylla följande kriterier enligt SFDR:

  1. Fondens huvudsakliga mål är att främja miljömässiga eller sociala egenskaper.
  2. Fondens investeringar måste vara utformade för att uppnå dessa hållbarhetsmål.
  3. Fondens resultat mäts utifrån dess bidrag till att uppfylla de angivna hållbarhetsmålen.

Artikel 9-fonder är således inriktade på att göra en positiv skillnad för hållbarhetsfrågor och att främja en mer hållbar och ansvarsfull investeringspraxis.

Det är viktigt att notera att regleringen kring hållbara investeringar kan variera beroende på jurisdiktion och att investerare bör göra sin egen bedömning eller konsultera finansiella rådgivare för att förstå hur olika fondtyper och regleringar påverkar deras investeringar.

Svanen

CB Save Earth Fund var en av världens första fonder som blev Svanenmärkt år 2017. Fonden är fortfarande en av få Svanenmärkta fonder.

Den var bland de första fonderna som nådde de nya, strängare hållbarhetskraven för Nordic Swan Ecolabel 2022. Kraven inkluderar bl a exkludering av ohållbara branscher och en investering på minst 70 procent i hållbara företag.

Fonden undviker investeringar i fossila bränslen, företag med människorättsbrott och producenter av kontroversiella vapen och tobaksprodukter. Fondens transparens innefattar kvartalsvis offentliggörande av innehav och årlig rapportering av topp 10 innehav och deras hållbarhetsarbete.

Läs mer om Svanenmärket här.

MSCI

MSCIs egna ESG-fondbetyg är utformade för att öka transparensen och förståelsen för ESG (miljö, sociala och styrningsmässiga) egenskaper hos fonder i investerares portföljer.

Både CB Save Earth Fund och CB European Quality Fund har MSCI-betyget AA, vilket betyder att de är investerade i företag som tenderar att visa starka och/eller förbättrade egenskaper gällande finansiella eller ledningsrelaterade ESG-frågor. Dessa företag kan vara mer motståndskraftiga mot störningar som uppstår till följd av ESG-händelser. Fonder med betyget AA-AAA anses vara ESG-ledare.

Läs mer om MSCI ESG-betyg för respektive fond:

CB European Quality Fund
CB Save Earth Fund

UN PRI

I februari 2011 anslöt sig CB Fonder till FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UN PRI). Dessa principer innebär att vi åtar oss att integrera miljö-, sociala- och ägarstyrningsaspekter i våra investeringsanalyser och beslut. Vi förbinder oss även till att bl a främja principerna inom investeringsbranschen och samarbeta med andra aktörer för att förbättra implementeringen av principerna. Vi åtar oss också att årligen rapportera våra åtgärder och framsteg som förvaltare.

Läs Transparency report här.

Läs mer om UN PRI här.

SWESIF

CB Fonder är medlemmar i SWESIF, Sveriges forum för hållbara investeringar, som främjar hållbara och ansvarsfulla investeringar. SWESIF fungerar som en plattform för kunskapsutbyte och nätverk kring investeringar som tar hänsyn till sociala, miljörelaterade och etiska faktorer.

Föreningen strävar efter att öka medvetenheten om hållbara investeringar, bidra till relevant statistik och vara en röst i EU-lagstiftningen genom medlemskap i Eurosif. SWESIF har skapat Hållbarhetsprofilen för att öka överskådlighet och jämförbarhet kring fonders hållbarhetsarbete. Läs mer om Hållbarhetsprofilen här.

Läs Hållbarhetsprofilen för respektive fond:

CB European Quality Fund
CB Save Earth Fund

FN:s globala mål

CB Fonder engagerar sig i att främja de globala målen (SDGs), initierat av Förenta Nationerna. Vi ser de globala målen som en användbar riktlinje för hållbara investeringar med sina konkreta mål och underliggande inriktningar. 

CB Save Earth Fund fokuserar särskilt på tre av de globala målen – mål 6 (Rent vatten och sanitet), mål 7 (Hållbar energi) och mål 13 (Bekämpa klimatförändringarna) – genom att investera i tre tillväxt- och megatrender: vattenhantering, miljöteknik och förnybar energi.

De flesta innehaven i CB Save Earth Fund och samtliga innehav i CB European Quality Fund arbetar aktivt med ett eller flera av dessa mål. För mer information se respektive fonds kvartalsrapport.

Datakällor och bearbetning: Portföljförvaltarna övervakar dagligen alla innehav genom MSCI ESG-screeningrapporter, Nyhetsflöden, Bloomberg, Infront, Relationer med andra investerare, Kontakt med mäklare samt Löpande dialog med företag. Dessa datakällor används också i hållbarhetsanalysen, där MSCI tillhandahåller en betydande del av ESG-data genom sin omfattande ESG Research-plattform. Dessutom samlas relevant information in från företagens hållbarhetsrapporter, finansiella rapporter och webbplatser. CB Fonder strävar främst efter att använda faktisk data och i andra hand att använda uppskattad data från företag eller leverantörer.

Begränsningar i metoder och data: En stor del av den information som ligger till grund för hållbarhetsanalyser hämtas från företagen själva eller genom våra dataleverantörer. Begränsningar i insamlad data är brist på rapportering och uppdateringar från företagen och beroende av uppskattningar, samt variationer i beräkningar mellan olika företag.